ham-excel-lam-tan-dung-cop-pha-nhom

Các hàm Excel cơ bản khi tính toán tận dụng coffa nhôm

Bài trước mình đã chia sẻ những lưu ý khi phân tích dữ liệu nguồn khi làm tận dụng coffa nhôm. Sau khi có được danh sách tồn kho đúng chuẩn, bước tiếp theo là tính toán Reuse. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các hàm Excel cơ bản có thể áp dụng trong công tác này.

Xem thêm : Phân tích dữ liệu nguồn khi làm tân dụng coffa nhôm.

Dữ liệu cần chuẩn bị

Sheet “Store” : Số lượng tồn kho, dữ liệu dự án cũ đã được tổng hợp và đồng bộ. Cấu trúc bảng gồm Cột kích thước, và cột số lượng.

Sheet “Caculate” : Khối lượng dự án mới. Cấu trúc bảng gồm Cột kích thước, và cột số lượng. Chúng ta sẽ tính toán tận dụng coffa nhôm trên bảng này.

Lưu ý :

Cách ký hiệu, tên gọi giữa các dữ liệu phải đồng bộ

Nên loại bỏ các ký tự đặc biệt (ký hiệu phân biệt sự khác nhau giữa các cấu kiện cùng chủng loại, kích thước). Và giữ nguyên ký hiệu phân biệt đối với những cấu kiện không thể tận dụng.

Ví dụ : W450x450-PN và W450x450-P, hai tấm này hoàn toàn giống nhau, có thêm các ký hiệu “PN”, “P” là để phân biệt với cấu kiện khác nhau mà nó đang liên kết trực tiếp. Tiếp theo DS600x1200-S1, tấm này nên giữ nguyên “S1” để bỏ qua hoặc không tận dụng. Vì đây là tấm sàn đặc biệt, có thể bị cắt, khoan lỗ mặt,…

Xem thêm : Tài liệu tổng hợp các cấu kiện cơ bản trong hệ coffa nhôm.

Do đó, bạn cần phân biệt những loại nào có thể tận dụng lại, những loại nào không nên.

Để thực hiện các hàm dưới đây, tại list đích bạn nên set up dạng table như hình dưới, ngoài cột kích thước “Size”, số lượng “Q’ty”, chúng ta nên thêm :

Cột “Store” : Số lượng tương ứng với “Size” sau khi đối chiếu dữ liệu ở List nguồn “Sheet Store”.

Cột “Reuse” : Cho ra kết quả tận dụng sau khi so sánh số lượng đích và số lượng nguồn.

Cột “New” : Số lượng cấp mới sau khi trừ đi tận dụng.

Các hàm Excel cơ bản

Mình không giải thích chi tiết cấu trúc hàm, mà tập trung vào mục đích của chúng ta.

Hàm VLOOKUP

Mục đích : Đối chiếu dữ liệu giữa list đích và list nguồn để trích xuất số lượng tương ứng.

Cấu trúc : VLOOKUP (lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])

Hàm MIN

Mục đích : Lấy giá trị nhỏ hơn giữa số lượng cần và số lượng có ở kho (giá trị cột “Q’ty” và “Store”)

Cấu trúc : MIN(number 1,[number 2],[number 3],..)

Hàm ISNA

Mục đích : Trả về giá trị TRUE hoặc FALSE khi phát hiện lỗi #N/A.

Cấu trúc : ISNA(value)

Hàm IF

Mục đích : Trả về giá trị 0 (hoặc tùy chọn) khi hàm ISNA phát hiện ra lỗi #N/A của VLOOKUP

Cấu trúc : IF(logical1, [logical2], …), value_if_true, [value_if_false]))

Các hàm Excel cơ bản khi tính toán tận dụng coffa nhôm 1

Ví dụ cụ thể

D3 =IF(ISNA(VLOOKUP(B3,Store!$E$4:$F$24,2,0)),0,VLOOKUP(B3,Store!$E$4:$F$24,2,0))

E3 =MIN(C3,D3)

F3 =C3-E3

Trên đây là một số hàm tính cơ bản trong Excel khi tính toán tận dụng. Ở  bài thiếp theo mình sẽ chia sẻ cách thức kiểm tra kết quả và tối ưu tận dụng.

Bạn đang sử dụng những công thức nào để làm tận dụng coffa nhôm ? Hãy chia sẻ cho mọi người cách của bạn nhé.

Chúc bạn thành công.

Dành cho bạn : File tận dụng coffa nhôm mẫu

5/5 - (6 bình chọn)
Donate

(Bài viết được cập nhật vào 14/02/2021)

Bình luận